Integritetspolicy för Dalaträhus

Dala Trähus AB (vi) med organisationsnummer 556110-1626, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

I den här integritetspolicyn vill vi informera dig om vad för personuppgifter vi behandlar, syftet med det samt vilka rättigheter du har. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka dig vår katalog och för att sedan komma i kontakt med dig. Om du beställt katalog behandlar vi ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ändamålet med dom, därefter raderas uppgifterna.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. De personuppgifter som vi behandlar om dig är endast uppgifter som du själv har valt att lämna till oss. Om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter kommer vi inte att kunna skicka vår huskatalog till dig.

Vilka har tillgång till uppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Dalaträhus. Om du har beställt vår katalog delar vi dina personuppgifter med våra agenter och mäklare i syfte att ge dig bästa möjliga service relaterat till din beställning.

Agenter och mäklare behandlar endast dina personuppgifter på vårt uppdrag och har endast tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket, med verkan från och med återkallelsen. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, d.v.s. säga nej till katalogutskick från oss. Då kommer vi upphöra att behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har när som helst rätt att begära borttagning av dina personuppgifter eller att viss behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Cookies

Läs mer om cookies här